Nasz Statut

 

STATUT

Sandomierskiego  Klubu „AMAZ0NKI”

 

Rozdział I

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Sandomierski Klub „Amazonki” .
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „SK Amazonki”

 

§ 2

1.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 1393 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U.  z 2016 r.  poz. 239 z późn.  zm.) a także postanowień niniejszego statutu.

 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Sandomierza i województwa świętokrzyskiego.
 2. Siedziba Klubu mieści się w Sandomierzu.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
 1. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

§ 6

 1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw i realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może na realizację zadań statutowych zawierać umowy o pracę i inne umowy prawa cywilnego z członkami, członkami zarządu i innymi osobami oraz porozumienia z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.
 4. Stowarzyszenie zwraca koszty delegacji służbowych członkom, członkom zarządu, pracownikom biura i wolontariuszom delegowanym do prac na rzecz stowarzyszenia wg obowiązujących przepisów.
 1. Zarząd może pobierać wynagrodzenie z tytułu czynności wykonywanych w związku z pełnioną funkcją. Do zawierania umów z członkami zarządu jest upoważniony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w formie nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Działalność odpłatna dotyczyć może wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

 

Rozdział II

 

 Cele Stowarzyszenia

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

1.Działalność na rzecz kobiet dotkniętych problemami chorób nowotworowych w szczególności problemem nowotworu piersi, jak również działalność na rzecz kobiet dotkniętych innymi chorobami onkologicznymi lub poza-onkologicznymi.

 1. Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą nowotworową.

3.Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych.

4.Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

 1. Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.
 2. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej.
 3. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej.
 4. Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki i inne.
 5. Prowadzenie telefonu zaufania.

 § 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i badań profilaktycznych poprzez organizowanie szkoleń, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i inne formy przekazu oraz współpracę z instytucjami prowadzącymi walkę z rakiem.
 2. Udzielanie pomocy w każdej formie przewidzianej statutem, członkom stowarzyszenia, członkom ich rodzin i opiekunom.
 3. Organizowanie rehabilitacji psychicznej indywidualnej, grupowej i spotkań z terapeutami.
 1. Podejmowanie i prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej.
 2. Koordynowanie pracy „ochotniczek” na oddziałach szpitalnych, dyżurach w Klubie i przy telefonie zaufania.
 3. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla ochotniczek i członkiń Klubu.
 1. Organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalno – rozrywkowych i sportowo – turystycznych oraz uczestnictwo w tego typu imprezach prowadzonych przez inne instytucje.
 1. Pomoc zainteresowanym członkiniom Klubu w rozwoju osobistym, rozwijanie zainteresowań, wsparcie duchowe.
 2. Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

 

Rozdział III

 

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 11

Założyciele stowarzyszenia, którzy podpisali deklarację i wpłacili składkę stają się członkami z chwilą zarejestrowania.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia.
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. korzystać z pomocy stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.
 4. zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być – osoba prawna, która działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§ 15

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia.
 2. korzystać z pomocy stowarzyszenia.
 3. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

 

§ 16

Do obowiązków członka wspierającego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 3. Świadczenie zadeklarowanej pomocy.

 

§ 17

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 1. Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 18

Honorowym Prezesem stowarzyszenia może zostać były jego Prezes w przypadku powołania go przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 19

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu.
 2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (osobę prawną).
 3. śmierci członka.
 4. skreślenia z listy członków.

 

§ 20

 1. Z uwagi na wyjątkową działalność i cele stowarzyszenia jedynym powodem wykluczenia członka z Klubu jest nie opłacanie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy. Wówczas jego członkostwo ustaje z mocy prawa, jednakże powyższe okoliczności nie stoją na przeszkodzie w ubieganiu się o ponowne członkostwo w stowarzyszeniu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. sytuacja rodzinna, zdrowotna i inne) kiedy członek nie może uczestniczyć w działalności Klubu możliwe jest, na jego wniosek zawieszenie członkostwa w tym obowiązku opłacania składek członkowskich na czas trwania przeszkody.
 1. Członkowie stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich w momencie osiągnięcia 80 roku życia.

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna władz

 

§ 21

 1. Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie Członków

– Zarząd

– Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku zmniejszenia się – w czasie trwania kadencji ilości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia z tym, że liczba uzupełniających członków nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

§ 22

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając       członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje także Zarząd Główny z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co     najmniej 3 członków w terminie 7 dni od złożenia żądania.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia.
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. nadanie godności członka honorowego.
 6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia.
 7. rozpatrywanie odwołań od wszelkich uchwał Zarządu .
 8. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Klubu.
 9. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 24

 1. Zarząd jest najwyższą władzą stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd składa się : od 3- 9 członków w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i członków zarządu spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 1. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 § 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. dysponowanie majątkiem stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków, w tym:

– podział środków na finansowanie statutowej działalności,

– dysponowanie środkami pozyskanymi z przekazania na rzecz stowarzyszenia 1% podatku przez osoby fizyczne.

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. sporządzanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia.
 3. zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
 4. uchwalanie planów działalności stowarzyszenia oraz regulaminów w zakresie zadań statutowych i zasad finansowania realizowanych przedsięwzięć.
 1. przyjmowanie członków lub ich zawieszanie, albo skreślenie.
 2. zawieranie umów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów.

 

§ 26

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, a w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

§ 27

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków spośród których, wybiera się przewodniczącego.

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,

c) wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie              absolutorium dla ustępującego Zarządu.

e) zawieranie i rozwiązywanie umów w imieniu stowarzyszenia z członkami Zarządu.

f) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

g) członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4.Komisja Rewizyjna podejmuje swe czynności w składzie od 3-5 osób.

 

 Rozdział V

 

Majątek stowarzyszenia

 

§ 28

  1. Majątek stowarzyszenia stanowią:

a) wpłaty ze składek członkowskich,

b) dotacje,

c) darowizny, spadki, zapisy,

d) wpływy z działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji celów określonych statutem,

e) ruchomości,

f) dochody z ofiarności publicznej,

2. Zabronione jest:

a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

  b) Przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia, zgodnie z protokółem Walnego Zebrania Członków.
  d) kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1. Cały dochód ze statutowej działalności przeznaczony jest na realizację celów określonych statutem.

Rozdział VI

 

Przepisy końcowe

 

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków:

 1. Większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy członków stowarzyszenia – w pierwszym terminie.
 1. Zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych – w drugim terminie.

 

§ 30

W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

 

§ 31

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

Sandomierz, 28.03.2018 rok