„PRZYPROWADŹ MAMĘ NA BADANIA” – konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego „Przyprowadź Mamę na badania.”

organizowanego przez: Sandomierski Klub „Amazonki” w Sandomierzu

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Przyprowadź Mamę na badania.” organizowanego przez Sandomierski Klub „Amazonki” w Sandomierzu (zwany dalej: Konkursem)

 

§ 2 Cele konkursu:

1. Promowanie badań profilaktycznych kobiet w zakresie raka piersi.

2.Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych i średnich.

3.Rozbudzanie wyobraźni dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia. 4.Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

 

§ 3 Zasady konkursu

1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich.

2.Zadaniem uczestników Konkursu jest zinterpretowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu(praca konkursowa).

3.Każdy uczestnik Konkursu wykonuje pracę własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich

4.Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

5.Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

6.W Konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.

7.Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

7.1.Klasy 4-6 – rysunek – format A4,

7.2.Klasy 7-8, oraz klasy 3 oddziałów gimnazjalnych – praca malarska – format A4,

7.3. Klasy szkol średnich – plakat – format A3 i większy.

8.Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie (DRUKOWANYM PISMEM) w formie metryczki wpisać:

8.1.imię i nazwisko autora, adres, nr tel., e-mail;

8.2.nazwę i adres szkoły;

8.3.klasę;

9.Prace na Konkurs można nadsyłać indywidualnie lub grupowo (wszystkie prace z danej szkoły).

10.Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony PISMEM DRUKOWANYM i podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr 1);Formularze zgłoszeniowe należy dołączyć do pracy konkursowej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest także na stronie www.amazonki.sandomierz.eu. Prace niezawierające formularzy zgłoszeniowych nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

11.Każdy Uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę konkursową swoimi danymi: imieniem i nazwiskiem, nr telefonu, klasą i nazwą szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

12.Administratorem zebranych danych osobowych będzie Sandomierski Klub „Amazonki” w Sandomierzu.

13.Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę oświadcza, że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej pracy. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom ani placówkom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności egzemplarza pracy Konkursowej.

14.Prace można złożyć osobiście w siedzibie Sandomierskiego Klubu „Amazonki”, lub przesłać na adres: 27-600 Sandomierz ul. Mariacka 1 Koszty przesyłki ponosi uczestnik Konkursu.

15.Termin dostarczenia prac upływa 15.06.2019.Decydującym dniem jest data wpływu pracy konkursowej. Prace odebrane po terminie nie będą oceniane.

16.Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która do dnia 15 września 2019 roku wyłoni

laureatów.

17.Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o wynikach Konkursu. Wyniki zostaną także zamieszczone na stronie www:amazonki.sandomierz.eu

18.Wręczenie nagród, dyplomów odbędzie się podczas VI Marszu Pier(W)si w Sandomierzu w dniu 28 września 2019 roku. Jeżeli Laureat będzie nieobecny podczas rozdania nagród, wówczas zostanie mu ona przesłana drogą pocztową na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

19. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane społeczności lokalnej w formie wystawy prac pokonkursowych.

 

§ 4 Komisja konkursowa

1.Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Sandomierski Klub „Amazonki” będący organizatorem konkursu.

2.Zadaniami Komisji jest:

2.1.kwalifikacja prac nadesłanych na Konkurs;

2.2.ocena prac;

2.3.wyłonienie zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

 

§ 5 Kryteria oceny prac konkursowych

1.Prace zostaną ocenione pod względem:

1.1.zgodności z tematem;

1.2.oryginalności pracy;

1.3.walorów artystycznych i estetycznych.

 

§ 6 Nagrody

1.Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

2.W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród i dyplomów za zajęcie I, II, III miejsca.

3.Organizator przewiduje przyznanie 3 wyróżnień w każdej z kategorii konkursowych.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promujących Sandomierski Klub „Amazonki” oraz jego działalność statutową.

2.Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)–załącznik nr 2.

3.Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

4.Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.

5.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6.Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu. 7.Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj.: 29.04.2019. 9.Informacji dotyczących Konkursu udziela: Jolanta Drypa tel.: 509386964, Grażyna Rękas tel. 531366988 10.Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego „Przyprowadź Mamę na badania” organizowanego przez Sandomierski Klub „Amazonki” w Sandomierzu

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………… Adres uczestnika ……………………………………………………………… Nr telefonu rodzica …………………………………………………………….

Klasa……………………………………… Szkoła (nazwa, numer, adres e-mail, nr telefonu) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie rodzica/przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu plastycznego „Przyprowadź Mamę na badania” organizowanego przez Sandomierski Klub „Amazonki” w Sandomierzu

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………………….. w Konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) w celach związanych z Konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz wizerunku Dziecka, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych profilaktyki zdrowotnej.

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w konkursie plastycznym „Przyprowadź Mamę na badania” organizowanego przez Sandomierski Klub „Amazonki” w Sandomierzu we wszelkich formach i polach eksploatacji prawem dopuszczalnych, w szczególności poprzez: 1)utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz w formie zapisu elektronicznego-cyfrowego,

2)wprowadzanie do pamięci komputerów,

3)rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp.,

4)nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarnej, 5)użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji,

6)publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

7)wykorzystanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, o ile nie zuboży to wartości materiałów i nie naruszy osobistych praw autorskich Wykonawcy.

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich, a także, że Dziecku przysługują prawa autorskie do przekazanej Organizatorowi pracy.

…………………………………………………………………………………………………. Data i podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego

*Prosimy o czytelne wypełnienie formularza

 

 

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu plastycznego „Przyprowadź Mamę na badania” organizowanego przez Sandomierskie Stowarzyszenie Amazonki w Sandomierzu.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, jest Sandomierskie Stowarzyszenie Amazonki w Sandomierzu, ul. Mariacka 1 27-600 Sandomierz, zwane dalej Administratorem,

2.Dane kontaktowe Administratora: amazonkisandomierz@gmail.com

3.Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu plastycznego „Przyprowadź Mamę na badania” organizowanego przez Sandomierskie Stowarzyszenie Amazonki w Sandomierzu, dla celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych. Dane osobowe mogą być przetwarzane również dla celów ustalenia i obrony lub dochodzenia roszczeń;

4.Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych w ramach Konkursu, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym –na podstawie przepisów prawa;

5.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – stosownie do art. 6 ust.1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. -w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 , dalej RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, tj. zapewnieniem przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu Konkursu;

6.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w Konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w Konkursie; 7.W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:

•żądania od Administratora dostępu do danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, •wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, •przenoszenia danych, •wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym narusza przepisy RODO; 8.Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9.Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 10.Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator.